Ing. C.K. (Carel) de Vries

Verwijzingen:

projectleider Courage
innovatie rundveehouderij
E-mail: devriesprojectregie@planet.nl
Telefoon: +31(0)6-53578896
Contactpersoon voor de concepten:

Amazing Grazing

De weidende koe is een Nederlands icoon. Zij is beeldbepalend voor de Nederlandse melkveehouderij en van groot belang voor haar maatschappelijk draagvlak en de afzet van zuivel.

Auto Border Collie

Het doel van Auto Border Collie is het optimaliseren van weidegang met behulp van een ‘virtual electric fence’, waarbij de klassieke afrastering verdwijnt.

Biobankier

Natuurbeheer op melkveebedrijven moet een gedeelde verantwoordelijkheid worden. In een nieuw te formuleren project wordt getracht coalities te smeden en een nieuwe aanpak te formuleren.

Energieleverend Staldak

Dit project is een spin-off van het project 'Cowforable'. Een volledig lichtdoorlatend dak bestaande uit twee lagen folie waarbij de vrijgekomen energie benut wordt voor andere doeleinden.

Energieleverende Melkveehouderij

De melkveehouderij kan van medeveroorzaker medeoplosser van het klimaatprobleem worden. Als bron van groene energie ontwikkelt de sector zich tot spin in een regionaal energieweb.

FaceKoe/SuperBoer

De centrale vraag in het project is, hoe kan de doorsnee burger verbonden worden met het hart van een melkveebedrijf.

Klimaatneutrale melkveehouderij

Kunnen emissiereductie, energieproductie en koolstofvastlegging tezamen van de melkveehouderij een klimaatneutraal bedrijf en een klimaatneutrale sector maken?

Koeientuin

Het betreft een nieuw integraal ontwerpprincipe voor het huisvesten van melkvee, waarbij de biologische behoeften van de koe en de maatschappelijke waardering de belangrijkste vertrekpunten zijn.

Projecten binnen dit concept:

Het Bomendak

Weidevloer

Omgevingsmelker

Doel is te komen tot veehouderij die in dienst staat van natuur en landschap, maar die wel bedrijfsmatig wordt beoefend, zodat het gebied een bron blijft van economische toegevoegde waarde.

Zuivelnatuur

Het is van belang om nieuwe economische dragers te ontwikkelen voor het beheer en onderhoud van natuurterreinen. De gedachte is dat dit kan door de productie van exclusieve voedingsproducten.
 

Ministerie van Economische Zaken initiatiefnemer & financier InnovatieNetwerk